Hesperidin

(rINNM)
Hesperidin Chemical formula
Synonyms: Hesperidiini; Hesperidina; Hesperidinum; Hesperydyna. 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl rutinoside.
Cyrillic synonym: Гесперидин.

Chemical information

Chemical formula: C28H34O15 = 610.6.
CAS — 520-26-3 (hesperidin); 24292-52-2 (hesperidin methyl chalcone).
Published May 08, 2019.