Esomeprazole

(BAN, rINN)
Synonyms: Esomepratsoli; Esomeprazol; Ésoméprazole; Esomeprazolum; H199/18; Perprazole. 5-Methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl}benzimidazole.
Cyrillic synonym: Эзомепразол.

Chemical information

Chemical formula: C17H19N3O3S = 345.4.
CAS — 119141-88-7.
ATC — A02BC05.
ATC Vet — QA02BC05.
Published January 09, 2019.